อุดมศึกษา และ การจัดการความรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มิติด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

 ตามที่ได้เรียนให้ทราบถึง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามประกาศ สมศ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙) ของสถาบันอุดมศึกษา ( Link) เพื่อให้สะดวก ขอนำประเด็นที่น่าสนใจมาให้ศึกษา

  สถาบันการศึกษามีแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมี ระดับคะแนน ดังนี้

๑ ไม่มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจ และไม่มีแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน

๒ มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจ และมีแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน

๓ มีแผน/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของสถาบันที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ

๔ มีการดำเนินการตามแผนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนงาน

๕ มีการนำกระบวนการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติของสถาบันและมีขุมความรู้ที่สนับสนุนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาสถาบันได้อย่างต่อเนื่อง

 หลักเกณฑ์เรื่องนี้ นำมาจากกฤษฎีกา การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ฯ

JJ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)