พหุปัญญาในเด็กปฐมวัย

dararat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

       
                การพัฒนาเด็กปฐมวัยในแต่ละคนพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมในรูปกิจกรรมที่บูรณาการผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย โดยให้เด็กได้ศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของเด็กเอง  เป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ  เด็กจะเป็นผู้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  การคิด  สังเกต  สนทนา  ซักถาม  อภิปราย  แก้ปัญหาด้วยตนเอง   โดยการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติที่เป็นระบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์  ฮิลดัก ทาบ้า   กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาในเด็กปฐมวัย  ควรสอนให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คนที่ได้เรียนรู้ผ่านทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน  และทักษะขั้นสูง  จะเป็นคนที่มีความสามารถทางสติปัญญาดี                 ผู้เขียนมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย  ฉะนั้นผู้เขียนจึงขอนำผลการวิจัยของอาจารย์พิมพรรณ  ทองประสิทธิ์   นิสิตปริญญาโท  สาขาการศึกษาปฐมวัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่  ได้รับการ      จัดกิจกรรม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์     (2548)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง  5 – 6 ปี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2547  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้าน  ได้แก่  ความสามารถทางด้านภาษา   ความสามารถทางด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์    ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว    ความสามารถทางด้านดนตรี  ความสามารถทางด้านความเข้าใจผู้อื่น  ความสามารถทางด้านความเข้าใจตนเอง    และความสามารถทางด้านธรรมชาติและ        สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น  ตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม                 จึงเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   มีผลต่อการพัฒนาทางด้านสติปัญญา    การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ครูปฐมวัยจึงต้องมีความรู้  ความเข้าใจ  และที่สำคัญต้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 1.         ครูควรถามคำถามเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และคำถามควรสอดคล้องกับความ แตกต่างของเด็กในการ เรียนรู้ 2.         ผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  ผู้สอน  พ่อแม่  ผู้ปกครองและเพื่อน  ควรมีส่วนร่วม     ส่งเสริมบรรยากาศ การเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3.                  การประเมินผลควรมีความเป็นธรรมชาติ     และบางครั้งควรถามคำถามเพิ่มเติมจากเด็กนอกเหนือจากการใช้แบบสังเกต                 4.    การจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ  มีความคงทนและต่อเนื่อง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1ความเห็น (4)

อวัศยา ภมร
IP: xxx.129.15.107
เขียนเมื่อ 

ครูควรถามเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และคำถามควรสอดคล้องกับความแตกต่างของเด็กในการเรียนรู้ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครองและเพื่อน ควรมีส่วนร่วมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และบางครั้งควรถามคำถามเพิ่มเติมจากเด็กนอกเหนือจากการใช้แบบสังเกตเพื่อให้การพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆให้กับเด็ก

นางสาวสตรี ปฏิการ
IP: xxx.29.37.58
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาทางพหุปัญญาน่าจะส่งผลดีให้กับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้

และเมื่อนำมาใช้แล้วก็จะเกิดผลดีกับตัวเด็ก เพราะเป็นการใช้สมองในการคิดทำให้ได้ใช้สติปัญญา

และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับตัวเด็ก

IP: xxx.88.56.70
เขียนเมื่อ 

การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยิน เคยได้ยินแต่การใช้ดนตรี ศิลปะ และนิทาน การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูปฐมวัยจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และที่สำคัญต้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทุกคนรวมถึงผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน

เอกศักดิ์ สงคราม
IP: xxx.88.56.70
เขียนเมื่อ 

การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยได้ยิน เคยได้ยินแต่การใช้ดนตรี ศิลปะ และนิทาน การจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูปฐมวัยจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และที่สำคัญต้องตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทุกคนรวมถึงผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูต้องมีส่วนช่วยสนับสนุน

(แสดงความคิดเห็นด้านบน ลืม ลงชื่อครับ)

หมายเลขบันทึก

138649

เขียน

15 Oct 2007 @ 09:04
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 09:03
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก