ความเห็น 2330957

พหุปัญญาในเด็กปฐมวัย

นางสาวสตรี ปฏิการ
IP: xxx.29.37.58
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาทางพหุปัญญาน่าจะส่งผลดีให้กับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้

และเมื่อนำมาใช้แล้วก็จะเกิดผลดีกับตัวเด็ก เพราะเป็นการใช้สมองในการคิดทำให้ได้ใช้สติปัญญา

และเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับตัวเด็ก