คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ

         ผมคิดว่าคนไทยเราควรเอาจริงเอาจังกับการตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารประเทศในด้านต่าง ๆ   โดยเฉพาะ
 - การมีวาจาสัตย์   ไม่ใช้วาทกรรม "ศรีธนญชัย"
 - ความโปร่งใสตรวจสอบได้
 - ไม่เลี่ยงกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
 - ไม่กระทำการอันมีลักษณะ double standard

         หากเห็นว่าผู้บริหารประเทศเป็นคนไร้ความสัตย์   โกงซึ่งหน้า   คนไทยควรลุกขึ้นมารวมตัวกันลงนามขับไล่ออกจากตำแหน่ง

         มาตรฐานจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสังคมที่มีสันติสุข

วิจารณ์  พานิช
 29 ม.ค.49