KM ติดดาวภูมิภาค (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เชิญให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจัดเวที ลปรร ในภาคอีสาน

เวทีการ ลปรร เพื่อพัฒนา

 เรียนเชิญ จังหวัด หน่วยงาน องค์กรเอกชนในภาคอีสาน หรือ ท่านที่มีประสบการณ์ เสนอแนะ "การจัดเวทีเรียนรู้ เพื่อพัฒนา คน งาน หรือ องค์กร ในภาคอีสานของเรา" โดยอ่านรายละเอียดได้จาก " เวที KM ติดดาวในภูมิภาค(Link) ซึ่งท่าน อาจารย์ หมอวิจารณ์ลงใน B2B ครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)