ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล

ในการรวบรวมข้อมูลหรือค่าของตัวแปรใด ๆ มีขั้นตอนที่กล่าวได้โดยรวม ๆ ดังต่อไปนี้

1.1  กำหนดจุดมุ่งหมายในการรวบรวมข้อมูล และนิยามตัวแปร

1.2  เลือกเครื่องมือวัดและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

1.3  สร้างหรือดัดแปลงเครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง


1.4  เลือกตัวอย่าง

1.5  ลงมือเก็บรวบรวมข้อมูล


1.6  บันทึกและประมวลผล


1.7 นำข้อมูลไปวิเคราะห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (1)

นยรนจตตรคตนขจต
IP: xxx.175.233.64
เขียนเมื่อ 

234าน่้ี464ยยร