ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดชุมพร  ใช้อักษรย่อว่า  สกย.จ.ชุมพร  ตั้งอยู่เลขที่  95/2  หมู่ที่ 4 ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  86190  โทรศัพท์ 0-7753-4243  โทรสาร 0-7753-4244  วิสัยทัศน์ของ สกย.จ.ชุมพร  คือ  "สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง  รักษาสิ่งแวดล้อม  บริการจริงใจ  นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนและสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน"