ปี 2547 ชาว กศน. 14  จังหวัดภาคใต้  มีการสรุปบทเรียน งานวิจัยกลุ่มพัฒนาอาชีพ..โดยเริ่มจากโจทย์การวิจัยที่ว่า "จากการดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ..แต่ปรากฎผลว่าบางกลุ่มก็มีความเข้มแข็ง กพอ.บางกลุ่ม ก็ไม่เข้มแข็ง"  ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลปรากฎว่า ปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับแรก คือ  ผู้นำกลุ่ม หรือที่เรียกว่า  ประธานกลุ่ม ..เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์  มีความคิดริเริ่มสร้าสรรค์  มีความโปร่งใส  มีความเสียสละ ขยันอดทน  มีความมุ่งมั่นและมีมนุษย์สัมพันธ์  โครงการนี้ เป็นโครงการพัฒนานักวิจัย ของ กศน.ภาคใต้  ซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยในปี 2548 นี้ ในจังหวัดชุมพรเราได้ขยายผลศึกษา จำนวน  15  กลุ่ม โดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของกลุ่มพัฒนาอาชีพ  และเราจะมีการวิเคราะห์รวมกับโซนจังหวัดสุราษฏร์ ระนอง ชุมพร  โดยจะเอาผลของ ปี 2547 เป็นตัวเทียบเคียง (Benchmark )

     หมายเหตุ ปี 2547 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชุมพรได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มพัฒนาอาชีพ กรณีศึกษา กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าเชิงอุตสาหกรรม บ้านทับโตนด ต. นาทุ่ง อำเภอเมือง จ.ชุมพร