สวัสดีครับ

      ผม ผศ.ดร.เสทื้อน เทพรงทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุดโครงการวิจัยครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผมจะสื่อสารกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยภูมิภาคและประธาน

โครงการวิจัย ผ่านบลอกนี้ละครับ

      แล้วพบกันในชุมชนของเครือข่ายครับ