การบริหารความสำเร็จ

การบริหารความสำเร็จ


            ผมปิ๊งแว้บเรื่องนี้ขึ้นมาระหว่างการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เมื่อวันที่ 9 ก.ค.48   ในวาระการประชุมเรื่องข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล


          ผมได้เสนอต่อที่ประชุมว่า   ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่ดีมีความสำคัญมาก  และการจัดระบบการบริหารงานบุคคลที่ดีก็มีความสำคัญมาก   แต่จะเป็นเพียงครึ่งเดียวของกิจกรรม HRD (Human Resource Development)/HRM (Human Resource Management) สมัยใหม่


          กิจกรรมที่นำเสนอในที่ประชุมในวันนั้นเป็นเรื่อง regulation (ข้อบังคับและการบริหารกฎระเบียบ) ซึ่งมีความสำคัญ


          แต่ยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงคือ   กระบวนการ (process) เพื่อใช้งานประจำนั้นเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร   พัฒนาความรู้   พัฒนาองค์กร   และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของงาน


          กระบวนการใช้งานประจำเป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากร   พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในองค์กรคือ KM


          KM เป็นเครื่องมือสร้างความสุขในการทำงาน   ความภาคภูมิใจ   ความเคารพให้เกียรติ   ยอมรับนับถือชื่นชมในผลงานต่อกันและกัน   และเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ   ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่ทำงานร่วมกัน   แม้จะชื่นชมในความสำเร็จและวิธีทำงานที่มีวิธีการใหม่ ๆ แต่ก็ยังมองว่ายังสามารถร่วมพัฒนางานได้ไม่จบสิ้น


          การทำ KM ส่วนหนึ่งเป็นการบริหารความสำเร็จ   เอาความสำเร็จที่น่าชื่นชมมาเล่าเรื่องการทำงานสู่ความสำเร็จนั้น   สกัด “ความรู้ฝังลึก” จากเรื่องราวนั้น   บันทึกไว้ใช้งาน   และหมุนเกลียวความรู้ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                        11 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)