ขณะนี้ สถาบันธัญญารักษ์กำลังรวบรวม  Performance agreement จากทุกหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องชี่วัดประจำหน่วยงาน ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  และจะทำพิธีลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 นี้   จึงขออนุญาติใช้ weblog เป็นช่องทางส่งเอกสารให้ศูนย์คุณภาพเอาไป จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการครับ  โปรด download ที่ http://gotoknow.org/file/chumpon/PA49 dental.doc