ระบบสุขภาพตามแนวคิดใหม่

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาก้าวสู่สหสวรรษใหม่ (MDGs: Millennium Development Goals) 8 ประการ

     ในปี 2000 ได้มีการประชุมใหญ่ของผู้นำประเทศ 189 ประเทศ จัดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อกำหนดแผนขั้นตอนสู่สหัสวรรษใหม่ ที่มีเป้าประสงค์ร่วมกัน 8 ประการที่เรียกว่า MDGs: Millennium Development Goals โดยจะใช้ความพยายามร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนมิตรภาคีสมาชิกให้ได้บรรลุเป้าประสงค์นี้ ภายในปี 2015

     เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สหสวรรษใหม่ (MDGs: Millennium Development Goals) 8 ประการที่ว่านี้ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเป็นข้อตกลงร่วม ตั้งแต่ปี 1990 กล่าวคือความพยายามที่จะลดความยากจน และความหิวโหยลงในทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่ประสบอยู่ รวมถึงการจัดการกับปัญหาความเจ็บป่วย ความเสมอภาคระหว่างชาย – หญิง ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ปัญหาการมีน้ำสะอาดบริโภค – อุปโภค และปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม

     ในเป้าประสงค์การพัฒนาสู่สหสวรรษใหม่ 8 ประการนี้ จะมีด้านสุขภาพที่ชัดเจน 3 ประการ เป็นเป้าหมายอยู่ 8 เป้าหมาย ในทั้งหมด 16 เป้าหมาย และมีระดับตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ในทั้งหมด 48 ตัวชี้วัด แต่หากจะพิจารณาว่าระบบสุขภาพแนวคิดใหม่นี้เกี่ยวข้องกัยเป้าประสงค์อื่นอย่างมีความสำคัญ ก็จะนับได้ 6 – 7 ประการ กล่าวคือเป้าประสงค์นั้นส่งผลต่อสุขภาพวะ และส่งผลต่อการพัฒนาของมวลมนุษย์นั่นเอง

     จะว่าไปแล้วในเป้าประสงค์การพัฒนาสู่สหรรษวรรษใหม่นี้จะกล่าวถึงหลัก ๆ คือสุขภาพและการศึกษา โดยไม่ได้กล่าวถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเลย แต่มองว่าอาจะเป็นเพราะเชื่อว่าหากสุขภาพและการศึกษาได้รับการพัฒนาแล้วจะนำมาซื่งความความมั่งคั่งจนเป็นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ต่อไป  (มีตอนต่อไปครับ...)

     สำหรับการเขียนบันทึกเรื่องนี้เป็นเป็นที่สืบเนื่องมาจากผมได้รับ E-Mail จากผู้ที่ติดตามอ่านบันทึกใน Blog GotoKnow.Org แห่งนี้ คือคุณ wipa wongmek ได้ตั้งประเด็นไว้กับผมเพื่อขอให้ช่วยให้ความหมายที่ชัดเจนในเรื่องของ New Health System ซึ่งผมก็ยังไม่ชัดเจนนัก เลยถือโอกาสเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ข้อมูลข้างต้นผมได้นำมาจาก http://www.who.int/mdg/background/en/index.html และยังมีประเด็นสืบเนื่องอีกมาก คงต้องค่อยไปเรียนรู้ไปครับ หรือท่านใดจะแนะนำประการใด เพื่อการเรียนรู้เรื่องนี้ยินดี ลปรร.และรับคำชี้แนะทุกประการครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)