พฤติกรรมสุขภาพ นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่พึงปรารถนาของประชาชน ซึ่ง เพนเดอร์ (Pender, 1987) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการ ส่งเสริมสุขภาพไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นกิจกรรมที่กลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของบุคคลเป็นพฤติกรรมที่มีทิศทางที่มุ่งให้บุคคลเกิดการกระตุ้นตนเองอย่างเต็มที่ที่จะทำให้เกิดการตระหนักตนเอง (Self awareness ) และความพึงพอใจในตนเองhttp://www.ubu.ac.th/~pcu/pcu_miscellaneous8.htm  http://www.thaihed.com/html/show.php?SID=115