ความร่วมมือจากสำนักงาน ก.พ

ภาพการจัดสอบเพื่อบรรจุตำแหน่งปริญญาโท ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15พฤษภาคม 2548

JJ