วันนี้ ข้าพเจาและทีมงานได้ลงนิเทศงานเบาหวาน แก่ศูนย์สุขภาพชุมชน(อนามัย) 4 แห่งในพื้ที่เขมราฐ ที่ได้ส่งผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลไม่สูง ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ลงไปดูแล โดยพยาบาลวิชาชีพ หลังจากที่ส่งไปประมาณ 1 ปี พบว่าการดูแลในชุมชนมีผลดีมากมาย จนต้องเปลี่ยนความคิดจากการดูแลผู้ป่วยที่จะต้องเดินทางมาพบผู้เชี่ยวชาญ หรือแพทย์ที่อยู่ไกลจากบ้านเขาหลายสิบกิโล รอนาน แล้วกลับบ้าน  นัด 2 -3 เดือนเดินทางมาใหม่

ข้อดีของการส่งผู้ป่วยไปดูแลที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกล คนไม่มาก

2. ครอบครัวหรือญาติมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

3. การใส่ใจผู้ป่วยโดยการลงสู่ บ้านหม่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยเห็นความสำคัญเห็นจริง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยได้

4. ผู้ป่วยเบาหวานที่ปฏิบัติตัวดี ผู้นำเบาหวานที่เข้าค่ายแล้ว มีบทบาทมากใน PCU เพราะเจ้าหน้าที่มีน้อยกลุ่มนี้ช่วยเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เพื่อน ฟัง เป็นผู้นำออกกำลังกาย แนะนำการทานอาหาร และดูแลเท้าได้ นอกจากผู้ป่วยจะมีความภูมิใจในผลงานของตัวเองแล้ว ยังสามารถช่วยเพื่อนเบาหวานคนอื่นๆได้ ไม่ต้องรอแพทย์หรือพยาบาลสอน

5. มีส่วนราชการในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น อบต, หมู่บ้านมาสนับสนุนมากมากทั้งงบประมาณ ค่าอาหารเวลาตรวจรักษา บางที่มีเครื่องเจาะนำตาลในหมู่บ้าน แสดงให้เห็นว่า หน่วยราชการระดับชุมชนเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องนี้

6. การนำข้อมูลคัดกรองเชิญรุก ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของ PCU มาใช้ในการหาความเสี่ยงของเบาหวานและดำเนินงานด้าน DM prevention ได้เองในชุมชน

7. มีการจัดตั้งกลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มดูแลกันเองในเรื่องอาหารในชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยผู้ป่วยแต่มีเจ้าหน้าที่ชุมชน ให้การสนับสนุน และคำแนะนำ

8. ผู้ป่วยเบาหวานดูและกันเอง สามารถเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ป่วยเบาหวานกันเองได้ เช่น ถ้าใครไม่ออกกำลังกาย ไม่ดูแลตนเอง กลุ่มผู้ป่วยนี้จะเข้าไปนำคนที่มีปัญหาออกมา ร่วมกิจกรรมต่างๆ ไดยไม่ต้องถึงมือเจ้าหน้าที่

9. ด้านคุณภาพ การรักษา ระดับน้ำตาลในกลุ่มนี้ ไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลรักษาเอง ไม่ทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น กว่าอยู่โรงพยาบาล