มาตราการในการควบคุมเรือประมง

การจดทะเบียนเรือที่ต่อใหม่ การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงประจำปี การดำเนินการเกี่ยวกับเรือประมงที่จะไปประกอบการประมงนอกราชอาณาจักร มาตรการในการปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมาย วิธีแจ้งเพื่อออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า
การจดทะเบียนเรือประมงที่ต่อใหม่
กรมเจ้าท่าจะรับพิจารณาจดทะเบียนเรือประมงที่ยังไม่เคยจดทะเบียนเรือประมงมาก่อน ให้แก่เจ้าของเรือก็ต่อเมื่อมีหนังสืออนุญาตหรือได้รับความยินยอมจากกรมประมง หรือประมงจังหวัดแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสืออนุญาต หรือให้ความยินยอมดังกล่าวจะต้องระบุประเภทการใช้ของเรือประมงตามเครื่องมือทำการประมงไว้ด้วย แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้เรือกรมเจ้าท่าจะใช้แบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (แบบ บ.๙๕) โดยเพิ่มข้อความระบุประเภทการใช้ของเรือประมง และสีของเรือ ตามที่เจ้าของเรือได้รับอนุญาตจากกรมประมงไว้ในช่อง "ประเภทการใช้"
การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประมงประจำปี
 กรมเจ้าท่าจะต่อใบอนุญาตใช้เรือประมงประจำปี ให้แก่เจ้าของเรือ ก็ต่อเมื่อ เจ้าของเรือยื่น หรือ แสดงใบอาชญาบัตรการทำประมงปีปัจจุบัน หรือปีที่แล้วมา (ไม่เกิน ๑ปี) ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายประมง เพื่อประกอบการพิจารณาในการต่อใบอนุญาตใช้เรือแบบฟอร์มใบอนุญาตใช้เรือกรมเจ้าท่า จะใช้แบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (แบบ บ.๙๕) โดยเพิ่มข้อความ เพื่อระบุประเภทการใช้ของเรือ ได้รับอนุญาตจากกรมประมงไว้ในช่อง " ประเภทการใช้ "
การดำเนินการเกี่ยวกับเรือประมงที่จะไปประกอบการประมงนอกราช อาณาจักร
  กรมเจ้าท่าได้มอบอำนาจตาม มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ ให้แก่กรมประมง ตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๔๙๗/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ และคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ ๒๕๐/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
มาตรการในการปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมาย
กรมเจ้าท่ามอบหมายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้แก่กรมประมง ดังต่อไปนี้
๑.มาตรา ๑๕๘ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๒. มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่๖)พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๕
๓. มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๔. มาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕)
วิธีแจ้งเพื่อออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า
  เจ้าของเรือประมงที่มีความประสงค์จะไปประกอบการประมงในต่างประเทศ จะต้องนำหลักฐานใบสำคัญตามที่กำหนดในกฎข้อบังคับ สำหรับการตรวจเรือ ตาม ม. ๑๖๓ มาแสดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (กรมประมงหรือประมงจังหวัดแล้วแต่กรณีตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากกรมเจ้าท่า) ตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตเรือออกจากท่า ให้แก่เจ้าของเรือ ต่อจากนั้นให้กรมประมงหรือประมงจังหวัดผู้ออกใบอนุญาตดังกล่าว ส่งสำเนาใบอนุญาตฯให้แก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ภายในเขตท้องที่ๆรับผิดชอบนั้นๆ แบบฟอร์มใบอนุญาตเรือออกจากท่า กรมเจ้าท่าจะใช้แบบฟอร์มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือแบบ ท. ๒๓
 แหล่งที่มาhttp://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocControlShip.php#F4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G 705ความเห็น (0)