พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456

เจ้าหน้าที่ของกรมประมงได้รับมอบหมายอำนาจของเจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ตาม คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 155/2536 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 ในตำแหน่งอธิบดีกรมประมง ประมงจังหวัด ผู้ช่วยประมงจังหวัด ประมงอำเภอ และข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจตราปราบปรามตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ในตำแหน่งนักวิชาการประมงทะเล เจ้าหน้าที่บริหารงานประมง เจ้าพนักงานประมง และเจ้าหน้าที่ประมง
อำนาจที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
1.การขึ้นตรวจบนเรือประมง เพื่อให้ทราบว่าเรือนั้นได้รับอนุญาตสำหรับเรือแล้วหรือไม่ตามมาตรา 158
2.การตรวจว่ามีการใช้เรือประมงโดยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้วหรือไม่ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วหรือไม่ (มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2481)
โดยสามารถดำเนินการดังนี้
- ยึดใบอนุญาตใช้เรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีที่ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือใช้เรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้ว หรือใช้ผิดไปจากเขต หรือตำบลการเดินเรือที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
- ผู้ที่ถูกยึดใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 1 เดือน
3.การออกใบอนุญาตให้เรือประมงออกจากท่าเพื่อประกอบการประมงยังเมืองต่างประเทศ (มาตรา 23)
4.ตรวจเรือประมงให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อบังคับในใบอนุญาตใช้เรือ (มาตรา 175)
5.การเปรียบเทียบปรับ
- ในกรณีที่มีโทษปรับสถานเดียวและผู้ต้องหายินยอม
- ผู้ชำระค่าปรับแล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 37
ที่มา.http://www.fisheries.go.th/law/10.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.801

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13717, เขียน: 28 Jan 2006 @ 11:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)