เวที KM ติดดาว ในภูมิภาค


         สคส. กำลังเสาะหาพันธมิตรจัด เวที KM ติดดาว     โดยในเบื้องต้นจะจัดในภูมิภาค    ได้แก่ในภาคเหนือ    ภาคอีสาน    ภาคใต้    ภาคตะวันตก    ภาคตะวันออก   และภาคกลาง (นอกกรุงเทพ)    แต่ละเวทีจะเน้น KM ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงประเด็นเดียว    เช่นภาคอีสานอาจจัดเวที KM ติดดาวของหน่วยราชการ    ภาคใต้อาจจัดเวที KM ติดดาวด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล    ภาคเหนืออาจจัดเวที KM ติดดาวด้านการจัดการป่าชุมชน    เป็นต้น
         หลักการก็คือองค์กรพันธมิตรในพื้นที่ กับ สคส. เป็นหุ้นส่วนกันจัดเวที KM ติดดาว     ร่วมกันลงทุน / ออกแรง     ร่วมกันรับผล
         เวที KM ติดดาวเป็นเวทีเล็กๆ (แต่สูงด้วยคุณภาพ และคุณค่า) ที่มีหน่วยงานที่มีผลงาน KM ระดับ “ติดดาว” ๓ – ๔ หน่วยงานมา ลปรร. ความสำเร็จ และวิธีทำงานไปสู่ความสำเร็จนั้น    โดยผู้มาเล่ามา ๒ – ๓ คนต่อหนึ่งหน่วยงาน    ก็จะมีคนประมาณ ๑๐ คน มา ลปรร. การปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง     ดังนั้นเวทีนี้ต้องเป็นเวทีเฉพาะเรื่อง     มี “คุณกิจ” ผู้ปฏิบัติตัวจริงเสียงจริงมาเล่า     ถ้ามากัน ๓ คนต่อหนึ่งหน่วยงาน อาจมี “คุณกิจ” ๒ คน และ “คุณอำนวย” ๑ คน ก็ได้    หน่วยงานและบุคคลเหล่านี้ได้รับการเสาะหา/คัดเลือก และเชื้อเชิญมาร่วม    นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทะเบียน (จ่ายเงิน) เข้าร่วม ลปรร. ด้วย อีกไม่เกิน ๒๐ คน    รวมเป็น ๓๐ คน     มี คุณอำนวย กลุ่ม และ “คุณลิขิต” คอยจดบันทึก “ขุมความรู้” ที่ได้ เอาไว้ใช้งานและเผยแพร่ 
          หน่วยงานที่ผ่านเวทีติดดาว และเป็นดาวจรัสแสงจริงๆ จะได้รับเชิญเข้าร่วม มหกรรมจัดการความรู้ภาค --- (เหนือ   อีสาน   ตะวันออก  ฯลฯ)     และในที่สุดอาจได้รับเชิญเข้ามหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ 
      หน่วยงานพันธมิตรร่วมจัดเวที KM ติดดาวก็จะค่อยๆ พัฒนาตนเอง เป็นผู้นำ หรือหน่วยงานขับเคลื่อนเครือข่าย KM ในภาคนั้นๆ     แต่ที่สำคัญกว่า   การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเวที KM ติดดาวจะเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่มาก    เพราะเป็นการเรียนรู้จากหน่วยงานที่มีความสำเร็จสูงในการทำ KM    และจะได้หน่วยงานเหล่านั้นในการขับเคลื่อนเครือข่าย KM ในภาคนั้นๆ ต่อไป   
      นี่คือหนึ่งกลไกการทำงานของ สคส. ในการขับเคลื่อน KM แบบ area – based
      องค์กรใดสนใจจัด   โปรดติดต่อ สคส. ครับ    เราคาดว่าจะจัดให้เสร็จหมดทุกภาค ภายในเดือน มีค. หรือ เมย.
วิจารณ์ พานิช
๒๗ มค. ๔๙