หนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

หนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
1.ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม 

2. เอกสารประกอบคำขอ(สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีบุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(อนุญาต 6)
4) ใบรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
5) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือภาพถ่าย

กรณีนิติบุคคล
1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และหลักฐานตามข้อ 2) - 6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง
1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์
10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี
2) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
และหลักฐานตามข้อ 2) - 6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

3. สถานที่ยื่นคำขอ
- ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 7 วันทำการ

5. อายุใบอนุญาต ใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 90วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

6. ค่าธรรมเนียม 100 บาท /ฉบับ
ที่มา  www.fisheries.go.th/form/cercites.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.802ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13708

เขียน

28 Jan 2006 @ 10:25
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:22
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก