1.ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม 

2. เอกสารประกอบคำขอ(สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

กรณีบุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(อนุญาต 6)
4) ใบรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
5) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
6) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือภาพถ่าย

กรณีนิติบุคคล
1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และหลักฐานตามข้อ 2) - 6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง
1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์
10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี
2) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
และหลักฐานตามข้อ 2) - 6) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

3. สถานที่ยื่นคำขอ
- ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 7 วันทำการ

5. อายุใบอนุญาต ใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 90วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

6. ค่าธรรมเนียม 100 บาท /ฉบับ
ที่มา  www.fisheries.go.th/form/cercites.htm