จุดตั้งต้นใหม่ 1

ร่วมกันคิด ร่วมกันทบทวนการพัฒนาพยาบาลของชุมชนใหม่

     จากแนวคิดระบบสุขภาพและแนวทางการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  และบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในทีมสุขภาพ คือพยาบาล  อย่างไรก็ตามพยาบาลที่ปฏิบัติงานในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพการดำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน  ควรจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานอยู่ในชุมชน เป็นคนของชุมชน  เป็นพยาบาลของชุมชน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ต้องมีใจ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อชุมชน อดีตที่ผ่านมาคงไม่ได้หมายความว่า ไม่มีพยาบาลดังกล่าว  แต่พยาบาลดังกล่าวต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากน้อยเพียงใดที่จะยืนหยัดเป็นพยาบาลของชุมชนได้ตามลำพัง  ระบบการผลิต  ระบบการสนับสนุน ระบบการรองรับ ระบบการดำรงไว้ และระบบการส่งเสริมให้ก้าวหน้าในเกียรติภูมิดังกล่าวไม่มีเพียง จึงพบว่ามีพยาบาลของชุมชนไม่มากนัก

      สถาบันการศึกษาพยาบาล สถานบริการสุขภาพ หน่วยงานบริหาร หรือหน่วยงานต้นสังกัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ ประชาชนในชุมชน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานการผลิต  การสนับสนุน รองรับ การดำรงรักษาไว้ และส่งเสริมให้ก้าวหน้า ต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทบทวนการพัฒนาพยาบาลของชุมชนใหม่ เพื่อร่วมกันผลิต คงปล่อยในเกิดขึ้นตามธรรมชาติ (ตามเวรตามกรรม...ของแต่ละคน) ไม่ได้แล้ว            ....ต้องช่วยกันนะคะ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายพัฒนาพยาบาลของชุมชนความเห็น (0)