การจดทะเบียนเรือ

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่ มี5ขั้นตอนใหญ่ๆคือ

การจดทะเบียนเรือ
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
1). เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
  3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
  4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ
  5. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์
  6. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  7. บัญชีผู้ถือหุ้น
  8. สัญญาว่าจ้างต่อเรือ
  9. สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล
  10. เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
  11. ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า
  12. หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)
  13. เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
  14. ภาพถ่ายเรือ
2). ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ
3). เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ
4). เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5). ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ
แหล่งที่มา http://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocVesselPermit.php#F1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G 705ความเห็น (0)