ประมงพื้นบ้านตรังยื่น 7 ข้อเสนอผู้ว่าฯ

ประมงพื้นบ้านเมืองตรังยื่น 7 ข้อเสนอผู้ว่าฯ หลังตรวจพบทรัพยากรทางทะเลโดนทำลาย ต้นเหตุจากประมงผิดกฎหมาย หวังยืดอายุการทำประมงชายฝั่งให้ยั่งยืน
ประมงพื้นบ้านตรังยื่น 7 ข้อเสนอผู้ว่าฯ 
ประมงพื้นบ้านเมืองตรังยื่น 7 ข้อเสนอผู้ว่าฯ หลังตรวจพบทรัพยากรทางทะเลโดนทำลาย ต้นเหตุจากประมงผิดกฎหมาย หวังยืดอายุการทำประมงชายฝั่งให้ยั่งยืน
นายอิสมาแอน เบ็ญสะอาด สมาชิกชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง เปิดเผยว่า ชมรมประมงพื้นบ้าน จ.ตรัง เป็นองค์กรภาคประชาชนที่รวมตัวมาจากกลุ่มชาวบ้านในชายฝั่งทะเลตรัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชายทะเลและชายฝั่ง รวมการดูแลเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการทำการประมงแบบทำลายล้างและยังมีการส่งเสริมกิจกรรมในหมู่บ้านชาวประมงชายฝั่งที่ปัจจุบันจังหวัดตรังมีกว่า 40 หมู่บ้าน มีการพัฒนาชีวิตให้กับชุมชนพัฒนาทุกระดับ เช่น จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านระดับชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การศึกษา เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนของชาวประมงชายฝั่งสามารถอยู่ร่วมกันได้และมีอาชีพอย่างยั่งยืน จึงได้มีการขอความร่วมมือกับจังหวัดเพื่อหามาตราการในการป้องกันการทำลายล้างด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีใช้เรือประมง อวนรุน อวนลากเข้าไปทำประมงในเขตห้ามทำการประมง 3,000 เมตร การใช้เรือประมงประเภทเรือปั่นไฟ ช็อตปลา ใช้ระเบิดปลา โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านให้หามาตราการมาแก้ปัญหา
มาตราการแก้ปัญหาเรือประมงผิดกฎหมายร่วมกันดังนี้
1.จัดชุดเฉพาะกิจ (ฉก.)เพื่อเฝ้าระวังและรักษาทะเลตรัง ตลอดจนเครื่องมือทำลายล้างอย่างรุนแรง เช่น อวนรุน ระเบิดปลา ยาเบื่อ ที่ทำให้สัตว์ลดลง อย่างชัดเจน
2.จัดตั้งเครือข่ายชมรมประมงหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้ง 5 อำเภอชายฝั่งทะเล และจัดตั้งกลุ่มเพื่อดูแลรักษาทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง
3.ให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในระดับแนวทางที่สอดคล้องกับชุมชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความเป็นองค์กรภาคเอกชนของจังหวัดตรัง เชื่อมร้อยรวมกับชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดอื่นๆ เป็นเครือข่ายสมาพันธ์ชาวประมง พื้นบ้านภาคใต้ 13 จังหวัด เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรในระดับภาคและระดับชาติต่อไป
4.ให้จังหวัดช่วยเหลือชมรมชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ และจัดหางบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน
5.ออกกฎหมายมาตรการป้องกันการ ทำลายทรัพยากร การรักษาทะเลอย่างเคร่งครัด 6.ผลักดันเรือประมง ที่กระทำผิดกฎหมายหรือทำประมงแบบทำลายล้าง ออจากพื้นที่จังหวัดตรัง และกำหนดการขอความร่วมมือทุกภาคส่วน 7.ขอให้ประกาศดำเนินการเขตอนุรักษ์ใหม่ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณา กำหนดเขตประมง ที่ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2546
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดตรังให้คงอยู่ตลอดไป จึงขอให้ทางจังหวัดพิจารณาตามมาตรการของชาวประมงพื้นบ้านด้วย
แหล่งที่มา    http://www.siamrath.co.th/UpCountry.asp?ReviewID=103836

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G 705ความเห็น (0)