ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายCITES

ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายCITES
1. ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป.4

2. เอกสารประกอบคำขอ (สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) 

กรณีบุคคลธรรมดา
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)
4) สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจากประเทศที่ส่งออก(กรณีนำเข้า) 
5) หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า (กรณีส่งออก) 
6) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (CITES) 
7)สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์(สป.11)
8) สำเนาใบอนุญาตส่งออก(Export permit)ของประเทศที่ส่งออก 
(กรณีนำเข้า)

กรณีนิติบุคคล
1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง
1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์
10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี
2) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ
และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

3. สถานที่ยื่นคำขอ
- ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 7 วันทำการ

5. อายุใบอนุญาต 
- ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

6. ค่าธรรมเนียม 
- กรณีเป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ 50 บาท /ฉบับ
- กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 200 บาท /ฉบับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงG.802

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13709, เขียน: 28 Jan 2006 @ 10:32 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 10:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กันเอง
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

อยากได้รูปแบบของไม่อนุญาตไม่ทราบว่าหาได้ที่ไหนที่สะดวก