EPILOGUE KKU INNOVATIO 2006 (1)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาจารย์แม่ สุนีย์ สินธุเดชะ

ส่งท้ายนวตกรรม 2006

 อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ให้เกียรติ มาร่วมงานในฐานะที่ท่านเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ของศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนและผลักดันตั้งแต่ เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับ รองศาตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ รัตนเศรษฐกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนี แนรอท

อาจารย์แม่ สอบถาม เรื่อง รากฟันเทียม จาก คณะทันตแพทยศาสตร์

การรักษา ปากแหว่ง เพดานโหว่ จากทีมงาน คณะแพทยศาสตร์

เด็กๆจาก ร.ร สาธิต ลูกสาว "เจริญศรี" ขอลายเซ็นต์รอบสอง

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)