blog

วันนี้มีสัมมนาเรื่อง blog
 
วิวัฒนาการด้าน web blog ก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของ Web ซึ่งทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในผู้ผลิต web ดังที่ semantic web ได้ปรากฏขึ้นใช้งาน ซึ่งมีคำถามเกิดขึ้น 2  ข้อ ดังนี้
1. blog ได้เข้ามามีบทบาทใน semantic web ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
2. การทำ blog โดยทั่วไปได้กระตุ้นการเติบโตของ semantic web หรือไม่
จากคำถามเหล่านี้ได้มีคำตอบเพื่อยืนยันและเสนอความคิดเห็นที่จะนำ blog เข้ามาเป็นส่วนสำคัญใน semantic web รวมทั้งการขยาย RSS และรูปแบบ XSL เพื่อแสดงว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน seminaronblogความเห็น (0)