OKM-8 : AAR ( 2 )

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างสำนักงาน ( OKM - 8 )
AAR : KM เพื่อการประเมินตรวจสอบสำนักงานเลขานุการ
ตามเกณฑ์ของสกอ. 
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์

 

สิ่งที่เกินความคาดหวังจากการจัดกิจกรรมนี้

 • หลักฐานต่าง ๆ ที่นำไปอ้างอิงได้ของสำนักงานฯ
 • ได้มานั่งสมาธิและรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ
 • ทำให้ได้รู้และเข้าใจ เรื่องตัวบ่งชี้มากขึ้นกว่าเดิม
 • ได้ทราบถึงประสบการณ์ทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม
 • ดีมาก
 • ไม่คิดว่าจะได้ เกณฑ์ของสกอ. เพื่อมาประเมินในระดับสนง.เลขานุการคณะ แต่ทั้งนี้ขอให้มีนโยบายจากมน.ในการให้สนง.ฯ มีการประเมินตนเอง
 • ได้รู้ถึงเกณฑ์มาตรฐานในตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
 • จะนำไปจัดกิจกรรมภายในสำนักงาน
 • ได้มีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น และเข้าใจปัญหา
 • ได้เกณฑ์มาประเมินสำนักงานเลขานุการคณะ
 • ได้ทำสมาธิก่อนจัดกิจกรรม รวบรวมพลังความคิด
 • เข้าใจเกณฑ์สกอ.มากยิ่งขึ้น
 • ได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานแบบเป็นกันเอง
 • ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงคิดเห็นอย่างเต็มที่
 • ได้ทำสมาธิเพื่อกำหนดจิตใจอยู่ในกิจกรรมนี้ตลอดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก และมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วม
 • เครือข่าย และหลักฐาน ในการพัฒนาเอกสารหลักฐานมากขึ้น
 • ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการประคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วย
 • ได้รับความรู้จากเพื่อน ๆ บางคณะฯ ไปปรับใช้ในการทำงาน
 • ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้เข้าใจเพียงบางส่วน แต่พอมา
  สรุปรวมกัน ทำให้เห็นภาพที่เข้าใจเพียงบางส่วน เข้าใจมากขึ้น
 • ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้น
 • รู้สึกที่ว่าจะมีแนวโน้มการตัดองค์ประกอบที่ 10 ออก
 • ได้รับความสนใจของผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมจากคณะต่าง ๆ
 • ได้รับทราบและเรียนรู้ทั้ง 2 สิ่งเกินความคาดหวัง
 • ได้ทราบการทำงานของแต่ละ / หน่วยงาน และได้ทราบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้
 • ความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงานที่เป็นประโยชน์มาก ๆ
 • อ.วิบูลย์ เข้ามาร่วมฟังในครั้งนี้
 • ได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาใช้ได้
 • ได้รับความรู้ ความคิดเห็นของแต่ละคน และรูปแบบการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถไปปรับใช้หน่วยงานของตนเองได้
 • ได้ฝึกจิตในการทำสมาธิ
 • ได้ฝึกแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งโต้แย้งเกณฑ์ของสกอ. ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
 • ได้ความเป็นกันเองในกลุ่ม ได้เพื่อนร่วมงานกลุ่มที่ดี มีประสิทธิภาพ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก
 • การได้พูดคุยกันทำให้ได้แนวทางใหม่ ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น


                                                                              บอย สหเวช
                                                                               9 ต.ค. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)