OKM-8 : AAR ( 1 )

กิจกรรมการจัดการความรู้ระหว่างสำนักงาน ( OKM - 8 )
AAR : KM เพื่อการประเมินตรวจสอบสำนักงานเลขานุการ
ตามเกณฑ์ของสกอ. 
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์สิ่งที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมนี้

 • ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่มีต่อตัวบ่งชี้นั้น ๆ ขององค์ประกอบประกันคุณภาพ ได้มุมมองใหม่ ๆ ในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน
 • มาฟังการแสดงความคิดเห็นต่อเกณฑ์ของสกอ. เพื่อหาข้อสรุป
 • ไม่ทราบว่า กิจกรรมเป็นรูปแบบใด คิดว่าคงได้ข้อมูล ความรู้ ในลักษณะบรรยายมากกว่า จึงไม่ได้คาดหวังจากกิจกรรมนี้
 • แนวทางการประเมินตรวจสอบสำนักงานตามเกณฑ์ สกอ. ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละตัว เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันของม. ในส่วนสำนักงานงาน
 • อยากได้ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบที่ชัดเจน ที่จะใช้ในการประเมินของสกอ. ที่ถูกต้องและใช้ปฏิบัติในทุกหน่วยงาน
 • ได้ทราบเกณฑ์การประเมินของสกอ.
 • ได้เรียนรู้การเตรียมการจากคณะต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • ได้รับทราบเกณฑ์ของสกอ. ที่สำนักงานเลขานุการคณะควรจะจัดทำ
 • ความรู้ที่ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ใหม่
 • ข้อสรุปของตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมในการประเมิน QA สนง.
 • ได้เกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ทำประกันคุณภาพการศึกษาของ
  สนง.
 • ได้ความรู้เพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 • ได้เกณฑ์หรือรูปแบบการประเมินสนง. เพื่อเตรียมการประเมินในการปีการศึกษา 2550
 • มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้ การใช้เอกสารอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละหน่วยงาน
 • เข้าใจตัวบ่งชี้ในการประเมินตรวจสอบสนง. ตามเกณฑ์สกอ.มากขึ้น
 • ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ของแต่ละคณะ และนำไปประยุกต์ใช้กับคณะ
 • ทราบแนวทางการเก็บหลักฐานเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์ของสกอ.
 • ได้ทราบถึง มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตัวบ่งชี้
 • หวังที่จะได้แบบประเมินที่นำกลับไปใช้ได้ที่คณะ
 • ได้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้
 • ไม่ได้คาดหวัง เพราะไม่ทราบรายละเอียด หรือ วัตถุประสงค์ในการจัด OKM ครั้งนี้
 • ได้ทราบถึง การตีความหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ และทราบหลักฐานตัวบ่งชี้
 • สร้างความเข้าใจเรื่อง เกณฑ์ใหม่ของสกอ. ที่จะนำมาใช้กับ
  สนง.
 • มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 • ทราบความก้าวหน้าของ QA ในเกณฑ์ใหม่
 • เพื่อศึกษาเกณฑ์ของ สกอ. แบบใหม่

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                         9 ต.ค. 50

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)