OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ


สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา

     (    )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     ( P  )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
เป็นเกณฑ์ประเมินระดับคณะ


 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างโปร่งใส ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ นิทรรศการ 
             
  2. มีระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางที่เปิดเผยและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วอย่างน้อย 3 ช่องทาง 
            
  3. มีการนำความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
  4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เช่น จัดประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
  5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ 3-4 ข้อแรก 
มีการดำเนินการครบทุกข้อ  

                                                                       บอย สหเวช
                                                                       8 ต.ค. 50บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)