OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการสรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย

     (  P  )  เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (    )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
.......................

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

     หลักฐานคือ ใช้นโยบายของคณะ

    2.  มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

     หลักฐานคือ   ระบบฐานข้อมูลของแต่ละคณะ 

     3.  มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

       หลักฐานคือ แบบสอบถามการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล 

      4.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

        หลักฐานคือ แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

       5.  มีการนำผลการประเมินในข้อ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

       หลักฐานคือ รายงานผลการประชุมการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

        6.  มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลของสถาบันผ่านระบบเครือข่ายกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด

     หลักฐานคือ   สร้าง Link ไป  สกอ.

.  เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  2 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ ข้อแรก 
มีการดำเนินการอย่างน้อย 3 ข้อแรก  

ผู้รับผิดชอบ  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ คือ หัวหน้าที่ดูและงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                               บอย สหเวช
                                                                 8 ต.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)