OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 

 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้

     ( P )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (   )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
.............. 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาคมของสถาบันรับทราบ
  2. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
     
  3. มีการดำเนินการตามแผนจัดการความรู้และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 100
  4. มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการจัดการความรู้

    5.มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการ

       จัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุง

       แผนการจัดการความรู้

เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการอย่างน้อย 4 ข้อแรก

หมายเหตุ หลักฐานฯ ตัวบ่งชี้นี้ให้แต่ละสำนักงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อครับ

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                            8 ต.ค. 50

                   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)