OKM-8 : ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

 

 


 

สรุปผลการจัดกิจกรรม Office-KM ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ KM เพื่อการประเมินตรวจสอบของสำนักงาน
ตามเกณฑ์ สกอ.
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวชศาสตร์ 


ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
 
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

     (    )   เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ

     (  P )   ไม่เหมาะสมกับการประเมินของสำนักงานเลขานุการ
               
                เพราะ
 คณะมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่แล้ว และสำนักงานเป็นหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ

       เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ

  1. มีการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
            
  2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตำแหน่ง การกำหนดเส้นทางเดินของตำแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
  3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข

    4.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงาน

     5.  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

     6. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

       เกณฑ์การประเมิน   :

คะแนน
คะแนน
คะแนน
มีการดำเนินการไม่ครบ  3 ข้อแรก 
มีการดำเนินการ 3-4 ข้อแรก 
มีการดำเนินการอย่างน้อย 5 ข้อแรก  

                                                                       บอย สหเวช
                                                                        8 ต.ค. 50

              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)