การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๑๑) ต่อ..

ระดับสารเคมี
ที่ตกค้างในเลือด  /
อำเภอ
ระดับ  1
ปกติ
ระดับ  2  ปลอดภัย
ระดับ  3
มีความเสี่ยง
ระดับ  4
ไม่ปลอดภัย
รวม
เมือง
0
1
29
11
41
บางปลาม้า
6
33
13
4
56
อู่ทอง
1
21
27
6
55
ดอนเจดีย์
7
10
14
8
39
รวม
14
65
83
29
191
ร้อยละ
7.33
34.03
43.46
15.18
100.00
ตารางที่  ข – 5  ผลการตรวจสารเคมีในเลือดรวมทุกพื้นที่  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ตาลาย,  พร่ามัว
19
31.67
2
คันตา
 8
13.33
3
ตาแดง
  9
15.00
4
หนังตากระตุก
7
11.67
5
น้ำตาไหล
17
28.33
รวม
60
100 .00
ตารางที่  ข – 6  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางสายตา
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คอแห้ง
24
22.43
2
น้ำมูกไหล
9
8.41
3
แสบจมูก
10
9.35
4
ไอ
6
5.61
5
หายใจขัด
13
12.15
6
ใจสั่น
15
14.02
7
เหนื่อย
25
23.36
8
เจ็บหน้าอก
5
4.67
รวม
107
100 .00
ตารางที่  ข – 7  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางเดินหายใจ
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
เวียนศรีษะ
24
18.18
2
ปวดศรีษะ
28
21.21
3
สั่น,  กล้ามเนื้อกระตุก
10
7.58
4
มือชา,  ขาชา
15
11.36
5
อ่อนเพลี้ย,  ไม่มีแรง
20
15.15
6
ตะคริว
14
10.61
7
เหงื่อออกมาก
17
12.88
8
ลิ้นชา
4
3.03
รวม
132
100 .00
ตารางที่  ข – 8  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่ 
กลุ่มอาการทางร่างกาย  ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คลื่นไส้
19
54.29
2
อาเจียน
7
20.00
3
ท้องเสีย,  ท้องร่วง
9
25.71
รวม
35
100 .00
ตารางที่  ข – 9  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางเดินอาหาร
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คันตามผิวหนัง
25
34.25
2
มีตุ่มขึ้น
10
13.70
3
ผิวหนังผื่นแดง
16
21.92
4
ปวดแสบ,  ปวดร้อน
15
20.55
5
ผิวตกสะเก็ด
1
1.37
6
ปากหนา – หนัก
2
2.74
7
เล็บหลุด
2
2.74
8
เล็บเขียวไม่มีสาเหตุ
2
2.74
รวม
73
100.00
ตารางที่  ข – 10  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางผิวหนัง
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
เครียด
18
22.50
2
หงุดหงิด
22
27.50
3
นอนไม่หลับ,  กระสับกระส่าย
21
26.25
4
โวยวาย
2
2.50
5
โกรธง่าย
7
8.75
6
ก้าวร้าว
3
3.75
7
ทำร้ายคน
0
0.00
8
ทำลายข้าวของ
1
1.25
9
สับสน,  วุ่นวาย
4
5.00
10
ทะเลาะวิวาท
2
2.50
รวม
80
100 .00
ตารางที่  ข – 11  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางจิต
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ภาคผนวก  ข
ข้อมูลสถิติ
ลำดับที่
ระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือด
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ระดับ  1  ปกติ 
0
0.00
2
ระดับ  2  ปลอดภัย
1
2.44
3
ระดับ  3  มีความเสี่ยง
29
70.73
4
ระดับ  4  ไม่ปลอดภัย
11
26.83
รวม
41
100.00
ตารางที่  ข – 1  ผลการตรวจสารเคมีในเลือด  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านโพธิ์ 
ตำบลบ้านโพธิ์  และตำบลดอนโพธิ์ทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่
ระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือด
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ระดับ  1  ปกติ 
1
1.82
2
ระดับ  2  ปลอดภัย
21
38.18
3
ระดับ  3  มีความเสี่ยง
27
49.09
4
ระดับ  4  ไม่ปลอดภัย
6
10.91
รวม
55
100.00
ตารางที่  ข – 2  ผลการตรวจสารเคมีในเลือด  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านสังโฆ 
ตำบลวัดดาว  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่
ระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือด
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ระดับ  1  ปกติ 
6
10.71
2
ระดับ  2  ปลอดภัย
33
58.93
3
ระดับ  3  มีความเสี่ยง
13
23.21
4
ระดับ  4  ไม่ปลอดภัย
4
7.14
รวม
56
100.00
ตารางที่  ข – 3  ผลการตรวจสารเคมีในเลือด  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ตำบลบ้านดอน  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
    
ลำดับที่
ระดับสารเคมีที่ตกค้างในเลือด
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ระดับ  1  ปกติ 
7
17.95
2
ระดับ  2  ปลอดภัย
10
25.64
3
ระดับ  3  มีความเสี่ยง
14
35.90
4
ระดับ  4  ไม่ปลอดภัย
8
20.51
รวม
39
100.00
ตารางที่  ข – 4  ผลการตรวจสารเคมีในเลือด  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง 
ตำบลไร่รถ  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับสารเคมี
ที่ตกค้างในเลือด  /
อำเภอ
ระดับ  1
ปกติ
ระดับ  2  ปลอดภัย
ระดับ  3
มีความเสี่ยง
ระดับ  4
ไม่ปลอดภัย
รวม
เมือง
0
1
29
11
41
บางปลาม้า
6
33
13
4
56
อู่ทอง
1
21
27
6
55
ดอนเจดีย์
7
10
14
8
39
รวม
14
65
83
29
191
ร้อยละ
7.33
34.03
43.46
15.18
100.00
ตารางที่  ข – 5  ผลการตรวจสารเคมีในเลือดรวมทุกพื้นที่  ครั้งที่  1 
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
ตาลาย,  พร่ามัว
19
31.67
2
คันตา
 8
13.33
3
ตาแดง
  9
15.00
4
หนังตากระตุก
7
11.67
5
น้ำตาไหล
17
28.33
รวม
60
100 .00
ตารางที่  ข – 6  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางสายตา
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คอแห้ง
24
22.43
2
น้ำมูกไหล
9
8.41
3
แสบจมูก
10
9.35
4
ไอ
6
5.61
5
หายใจขัด
13
12.15
6
ใจสั่น
15
14.02
7
เหนื่อย
25
23.36
8
เจ็บหน้าอก
5
4.67
รวม
107
100 .00
ตารางที่  ข – 7  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางเดินหายใจ
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
เวียนศรีษะ
24
18.18
2
ปวดศรีษะ
28
21.21
3
สั่น,  กล้ามเนื้อกระตุก
10
7.58
4
มือชา,  ขาชา
15
11.36
5
อ่อนเพลี้ย,  ไม่มีแรง
20
15.15
6
ตะคริว
14
10.61
7
เหงื่อออกมาก
17
12.88
8
ลิ้นชา
4
3.03
รวม
132
100 .00
ตารางที่  ข – 8  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่ 
กลุ่มอาการทางร่างกาย  ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คลื่นไส้
19
54.29
2
อาเจียน
7
20.00
3
ท้องเสีย,  ท้องร่วง
9
25.71
รวม
35
100 .00
ตารางที่  ข – 9  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางเดินอาหาร
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
คันตามผิวหนัง
25
34.25
2
มีตุ่มขึ้น
10
13.70
3
ผิวหนังผื่นแดง
16
21.92
4
ปวดแสบ,  ปวดร้อน
15
20.55
5
ผิวตกสะเก็ด
1
1.37
6
ปากหนา – หนัก
2
2.74
7
เล็บหลุด
2
2.74
8
เล็บเขียวไม่มีสาเหตุ
2
2.74
รวม
73
100.00
ตารางที่  ข – 10  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางร่างกาย  ทางผิวหนัง
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
ลำดับที่
อาการ
จำนวน  (คน)
ร้อยละ
1
เครียด
18
22.50
2
หงุดหงิด
22
27.50
3
นอนไม่หลับ,  กระสับกระส่าย
21
26.25
4
โวยวาย
2
2.50
5
โกรธง่าย
7
8.75
6
ก้าวร้าว
3
3.75
7
ทำร้ายคน
0
0.00
8
ทำลายข้าวของ
1
1.25
9
สับสน,  วุ่นวาย
4
5.00
10
ทะเลาะวิวาท
2
2.50
รวม
80
100 .00
ตารางที่  ข – 11  อาการป่วยของนักเรียนชาวนารวมทุกพื้นที่  กลุ่มอาการทางจิต
เมื่อเดือนกรกฎาคม  2547  ของโรงเรียนชาวนาบ้านดอน 
           สคส. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)  ด้วยความเชื่อว่าสุขภาวะของคนในสังคมขึ้นอยู่กับ “ทุนปัญญา” ของสังคม     และกิจกรรมจัดการความรู้เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มทุนปัญญาให้แก่สังคม     ซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์ ว่าการจัดการความรู้ที่ทำจริง (ไม่ใช่ของปลอม) ช่วยเพิ่มทุนปัญญาจริง     แต่ก็มีคนถามอยู่เสมอว่า แล้วผลต่อสุขภาพโดยตรงล่ะ   เกิดหรือไม่    ผลที่ได้จากโครงการโรงเรียนชาวนาช่วยเป็นหลักฐานว่า อย่างน้อยๆ นักเรียนโรงเรียนชาวนาก็ได้รับผลด้านเสริมสร้างสุขภาพ อย่างชัดเจน
วิจารณ์ พานิช
๕ มิ.ย. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)