วันนี้เป็นวันแรกที่เข้ามาเขียนบล็อก เป็นการทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสอบที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีที่สามารถให้เรารับรู้ว่าปฏิบัติงานได้จริง

ประสบการณ์ในการทำงาน  เริ่มทำงานที่สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 โดยปฏิบัติงานประมาณ 11 ปี โดยตอนแรกเริ่มปฏิบัติงานที่งานข้อมูลท้องถิ่น และต่อมาได้เข้ามาได้ปฏิบัติงานที่งานวิเคราะห์สนเทศโดยงานที่รับผิดชอบหลัก ๆ คือ การบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล INNOPAC และการช่วยงานบรรณารักษ์ งานที่ภาคภูมิใจ คือ  การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล Digital Collection โดยการใช้โปรแกรม DCMS, การแก้ไขข้อมูล ISBN เพื่อส่งฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog), งานสแกนวิทยานิพนธ์ และที่ลืมไม่ได้เลยก็คือ งานเปลี่ยนระบบหมวดหมู่หนังสือจากระบบ DDC เป็นระบบ LC  เพื่อให้เป็นระบบเดียวกัน