สาระการเรียนรู้จาก ขวดน้ำ

 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช) ร่วมจัดงาน "เทคโนโลยีและนวตกรรม ๒๐๐๖" การจัดแข่งขัน และ การจัดอบรมครู

 เป้าหมายหลักของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ "เพลิน หรือ Play and Learn = PLEARN"

 

สนใจ อพวช สามารถเข้าไปศึกษาใน www.nsm.or.th

JJ