หลักการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินขั้นตอนง่ายๆ   คือถ้าหลักฐานใดตรวจผ่านแล้วเราจะใช้ตราประทับว่าตรวจผ่านแล้วใครตรวจผ่านตรวจผ่านเมื่อใด และในการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้งผู้ตรวจถ้ามีการจ่ายเงินให้ประทับตราได้รับของและจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อทุกครั้งด้วยที่มีการจ่ายเงินเพื่อจะทำให้การตรวจหลักฐานรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนด้วย

          รชตวรรณ