คำแนะนำการตรวจเอกสารเบิกจ่าย

เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน

หลักการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินขั้นตอนง่ายๆ   คือถ้าหลักฐานใดตรวจผ่านแล้วเราจะใช้ตราประทับว่าตรวจผ่านแล้วใครตรวจผ่านตรวจผ่านเมื่อใด และในการตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายทุกครั้งผู้ตรวจถ้ามีการจ่ายเงินให้ประทับตราได้รับของและจ่ายเงินแล้ว และลงลายมือชื่อทุกครั้งด้วยที่มีการจ่ายเงินเพื่อจะทำให้การตรวจหลักฐานรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนด้วย

          รชตวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเบิกจ่ายเงินรายได้ความเห็น (1)

pichai
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
  • เอกสาร ที่ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่การเงิน
  • ผู้รับผิดชอบ ต้องมีการลงนามกำกับ ระบุวัน/เดือน/ปี
  • ที่ตรวจ เอกสารชุดนี้จะไม่ถูกตรวจอีก ทำให้ข้นตอน
  • การตรวจเร็จขึ้น เพราะบุคลากรมีหน้าที่โดยตรงจะได้ตรวจ
  • ส่วนอื่นๆที่เหลือต่อไป