มีบรรยายดีๆ จากทันตะ มข. มาให้ฟัง(อีก)แล้ว นะคะ เที่ยวนี้เป็นของภาควิชาชีววิทยาช่องปาก(Department of Oral Biology)  ในหัวข้อเรื่อง Stem Cells กับแนวทางการพัฒนางานทางทันตกรรม วิทยากรโดย ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 เริ่มเวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องอบรมวุฒิบัตร 3 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ ทันตะ มข.คะ