แผนงานและชุดโครงการสำคัญของศูนย์คุณธรรม

          เป็นประธานการประชุม “คณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนายุทธศาสตร์” ของ “ศูนย์คุณธรรม” (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้) เมื่อ 24 ม.ค. 49 ประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดแผนงานและชุดโครงการที่สำคัญของศูนย์คุณธรรมในปี 2549 – 50 สรุปเบื้องต้นได้เป็น 10 แผนงาน 13 ชุดโครงการสำคัญ ดังนี้

 

                   แผนงาน
                ชุดโครงการ
       1. ประเด่นส่งเสริมคุณธรรม
        1.1  คุณธรรมในกลุ่มเยาวชน
        1.2  จิตอาสา
        1.3  การกินอย่างมีคุณธรรม
       2. บุคคลส่งเสริมคุณธรรม
        2.1  ผู้นำคุณธรรมระดับชาติ
        2.2  ผู้นำคุณธรรมระดับจังหวัด
        2.3  ผู้นำคุณธรรมระดับท้องถิ่น
       3. สถาบันส่งเสริมคุณธรรม
        3.1  สถาบันการศึกษา
        3.2  สถาบันศาสนา
        3.3  สถาบันฝึกอบรม
       4. องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
        4.1  องค์กรภาครัฐ
        4.2  องค์กรภาคธุรกิจ
        4.3  องค์กรภาคประชาสังคม
       5. พื้นที่ / ชุมชน ส่งเสริมคุณธรรม
        5.1 ชุมชนส่งเสริมคุณธรรม
       6. เครื่อข่ายส่งเสริมคุณธรรม
        6.1  เครือข่ายคุณธรรมระดับชาติ
        6.2  เครือข่ายคุณธรรมระดับจังหวัด
       7. วิจัย / จัดการความรู้ส่งเสริมคุณธรรม
        7.1  ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
        7.2  วิจัยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
       8. สื่อส่งเสริมคุณธรรม
        8.1  สื่อช่องพิเศษส่งเสริมคุณธรรม
        8.2  สื่อทั่วไปส่งเสริมคุณธรม
       9. รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
        9.1  ทำความดีฉลอง 60 ปีครองราชย์
        9.2  รณรงค์ทำความดีในวันสำคัญ
     10. นโยบายส่งเสริมคุณธรรม
        10.1 แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ
        10.2 ศึกษานโยบายส่งเสริมคุณธรรม

    

       จาก 10 แผนงาน 13 ชุดโครงการสำคัญนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าชุดโครงการมีความสำคัญสูงมาก น่าจะได้แก่  10.1 (แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ)  1.2 (จิตอาสา)  8.1 (สื่อช่องพิเศษส่งเสริมคุณธรรม)  และ 7.1 (ฐานข้อมูลและสารสนเทศ)

ไพบลย์ วัฒนศิริธรรม
25 มกราคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (1)

morning_glory
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

อยากรู้รายละเอียดของชุดโครงการ 7.1 (ฐานข้อมูลและสารสนเทศ)
ว่ามีแนวทางที่ได้วางแผนไว้แล้วอย่างไรบ้างครับ?

ผมจะได้ไปช่วยค้นคว้าดู ว่ามีตัวอย่าง หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่
จะมาเสริมให้งานด้านนี้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีก