ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา (Educational Knowledge Development Center)

ศูนย์พัฒนาความรู้ทางการศึกษา

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษา

     ด้วยนายวีระ จำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ได้เห็นความสำคัญของผลงานวิชาการของบุคลากรต่าง ๆ ในสำนักงาน ยังไม่มีจุดประสานเพื่อรวบรวมและนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานและสาธารณะชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้ปรึกษาหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงานต่าง ๆ กำหนดให้มีศูนย์หนึ่งมีหน้าที่ดังกล่าว พร้อมทั้งดูแลรักษาหนังสือเก่าของห้องสมุดอีกทางหนึ่ง จึงได้มอบหมายงานให้ นายอนุชา เทวราชสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา 8 ว ได้เป็นผู้วางแผนและประสานงานฝ่าย / กลุ่มงานต่าง ๆ ได้จัดนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 113 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2548

     เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาขึ้น ในอาคารอำนวยการด้านล่างทิศตะวันออก แบ่งออกเป็น 4 เขตพื้นที่ ได้แก่

     เขตบริการที่ 1 ศูนย์อำนวยการ ประกอบด้วย งานส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์

     เขตบริการ 2 ศูนย์แผนงานและการตรวจราชการ ประกอบด้วย งานนโยบายและการวางแผน งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาระบบการตรวจราชการ

     เขตบริการ 3 ศูนย์ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานติดตาม ประเมินผลและรายงาน และงานวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผล

     เขตบริการ 4 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ประกอบด้วย ประสานงานเครือข่ายทางการศึกษา กิจกรรมนักเรียน ครูและสถานศึกษา และงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา

     ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มแผนงานและการตรวจราชการ กลุ่มติดตามและประเมินผล และกลุ่มปฏิบัติการเครือข่ายทาง การศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนเกิดเป็นรูปธรรมดังที่เห็น และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย อาทิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการการจัดแหล่งการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร การประชุมกลุ่มย่อย การคิดและเขียนเอกสารวิชาการ การพักผ่อนคลายสมอง เป็นต้น

     และในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์แต่ละแห่งจะพัฒนาศักยภาพเป็น e-office (ฝ่ายบริหารทั่วไป) e-inspection (กลุ่มแผนงานและการตรวจราชการ) e-evaluation (กลุ่มติดตามและประเมินผล) และ e-learning (กลุ่มเครือข่ายปฏิบัติการทางการศึกษา) โดยมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 13431, เขียน: 26 Jan 2006 @ 12:09 (), แก้ไข: 01 Apr 2012 @ 14:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)