ทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

การเรียนรู้ด้วยสหสาขาวิชา เพื่อการพัฒนานักนโยบายสาธารณะ
โครงการสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ดำเนินการโดยแผนงาน มาถึงขั้นตอนที่เริ่มพิจารณาโครงร่างของนักศึกษาที่ส่งเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมด 17 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1.แนวทางการจัดการเครือข่ายท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

2.เขื่อนแควน้อย: พลวัตในการพัฒนาของชุมชน
3.ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
4.การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในบริบทของชุมชนมุสลิม ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานี
5.การขับเคลื่อนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :  กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
6.ภาคีความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในวัยรุ่นชุมชนคลองเตย
7.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรจากอิทธิพลของปัญหาภัยแล้ง
8.การสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ศึกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
9.องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับการสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติในประเทศไทย
10.ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: โลกาภิวัฒน์ในประสบการณ์ของเยาวชน
11.การจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการในชุมชนเกษตรกรรม: กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
12.โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมในการคุ้มครองเด็ก และป้องกันโสเภณีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่
13.วัฒนธรรมข่าวลือ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์รุมประชาทัณฑ์ 2 ตชด. บ้านมะนังกือเปาะ ต.ตันหยงมัส (โจรนินจา) ปี 2546 และเหตุการณ์จับตัว 2 นาวิกโยธินเป็นตัวประกัน บ้านตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ปี 2548
14.ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตาในคนไทย
15.ผลกระทบของรูปแบบการใช้พื้นที่และกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อนิเวศวิทยาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

16.เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร17.การประยุกต์รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งวิถีในประเทศไทย

แต่ละโครงร่างมาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นความตั้งใจของแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในเรื่องนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบสหสาขาวิชา

ในรอบการพิจารณาเราเชิญทั้งอาจารย์และนักศึกษา มานำเสนอ ตอบคำถามผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่นักศึกษากำลังจะทำ ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของนโยบายสาธารณะอย่างไร

การเรียนรู้เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการจัดโครงการในลักษณะนี้ แถมยังมีเงื่อนไขมากมาย ทั้งนักศึกษาเองที่จะ ต้องพยายามสอบและจบให้ได้ในเวลาที่กำหนด ความต้องการของทางแผนงานเองที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องนโยบายสาธารณะ อาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน การประสานการทำงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบไหนจะดี จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้

คงต้องติดตามในตอนต่อๆ ไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (3)

สมศักดิ์
IP: xxx.91.197.100
เขียนเมื่อ 
คุณ โอ ครับ ตอนนี้ยังส่งขอทุนได้หรือเปล่าครับ ถ้าได้ส่งที่ไหนครับ หรือว่าหมดกำหนดไปแล้ว
โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วคะ ยังมีอีกหลายเรื่องที่ส่งกันเข้ามา จะมีการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เหลืออีก 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์นี้คะ แล้วจะเก็บเรื่องมาเล่าต่อให้ฟังในตอนต่อๆไปนะคะ
ทิพย์
IP: xxx.246.1.32
เขียนเมื่อ 

อยากติตต่อกันผู้ทำเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข เนื่องจากตอนนี้กำลังทำเรื่องในแนวอยู่ค่ะ เพื่อขอคำชี้แนะ ค่ะ