โครงการสนับสนุนทุนสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ดำเนินการโดยแผนงาน มาถึงขั้นตอนที่เริ่มพิจารณาโครงร่างของนักศึกษาที่ส่งเข้ามาตอนนี้มีทั้งหมด 17 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1.แนวทางการจัดการเครือข่ายท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

2.เขื่อนแควน้อย: พลวัตในการพัฒนาของชุมชน
3.ความเข้มแข็งของกลุ่มผลประโยชน์ระดับท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติ อ.กุดชุม จ.ยโสธร
4.การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในบริบทของชุมชนมุสลิม ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานี
5.การขับเคลื่อนของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :  กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง
6.ภาคีความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในวัยรุ่นชุมชนคลองเตย
7.การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกษตรจากอิทธิพลของปัญหาภัยแล้ง
8.การสื่อสารในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ศึกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
9.องค์กรมุสลิมข้ามชาติกับการสร้างเสริมความมั่นคงของมนุษย์: ศึกษากรณีองค์การสงเคราะห์มุสลิมนานาชาติในประเทศไทย
10.ชีวิตข้ามแดนกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม: โลกาภิวัฒน์ในประสบการณ์ของเยาวชน
11.การจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการในชุมชนเกษตรกรรม: กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
12.โครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมในการคุ้มครองเด็ก และป้องกันโสเภณีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่
13.วัฒนธรรมข่าวลือ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเหตุการณ์รุมประชาทัณฑ์ 2 ตชด. บ้านมะนังกือเปาะ ต.ตันหยงมัส (โจรนินจา) ปี 2546 และเหตุการณ์จับตัว 2 นาวิกโยธินเป็นตัวประกัน บ้านตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ปี 2548
14.ผลกระทบร่วมของการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนต่อเวลาปฏิกิริยาทางสายตาในคนไทย
15.ผลกระทบของรูปแบบการใช้พื้นที่และกิจกรรมของมนุษย์ที่มีต่อนิเวศวิทยาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

16.เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความสุข กรณีศึกษาประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร17.การประยุกต์รูปแบบการพัฒนาบ้านกึ่งวิถีในประเทศไทย

แต่ละโครงร่างมาจากหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งเป็นความตั้งใจของแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในเรื่องนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบสหสาขาวิชา

ในรอบการพิจารณาเราเชิญทั้งอาจารย์และนักศึกษา มานำเสนอ ตอบคำถามผู้ทรงคุณวุฒิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่นักศึกษากำลังจะทำ ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องของนโยบายสาธารณะอย่างไร

การเรียนรู้เกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากเป็นครั้งแรกของการจัดโครงการในลักษณะนี้ แถมยังมีเงื่อนไขมากมาย ทั้งนักศึกษาเองที่จะ ต้องพยายามสอบและจบให้ได้ในเวลาที่กำหนด ความต้องการของทางแผนงานเองที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องนโยบายสาธารณะ อาจารย์ที่ปรึกษาเองก็ต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน การประสานการทำงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบไหนจะดี จะก่อให้เกิดประโยชน์ ทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้

คงต้องติดตามในตอนต่อๆ ไป