ตอนนี้ทางแผนงานได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในงานนโยบายสาธารณะผ่านทางหลายรูปแบบ

1. ทาง blog  http://gotoknow.org/hppthai

2. การสร้าง yahoogroups ในการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล ตอนนี้มีกลุ่มอยู่ทั้งหมด

   กลุ่มนักศึกษา อาจารย์ที่ทำ Thesis เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ     

    http://groups.yahoo.com/group/hppthesis/

   กลุ่มชุมชนนักพัฒนานโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยของการเดินทางโดยรถนักเรียน

   http://autos.groups.yahoo.com/group/schoolbus/

   กลุ่มเครือข่ายนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

   http://health.groups.yahoo.com/group/hppthai/

3. ผ่านทางเว็บไซต์ที่ทางแผนงานได้เปิดพื้นที่ให้กับชุมชนนักพัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็นต่างๆ ตอนนี้มี 5 ประเด็น

   http://www.hppthai.org/km

หากมีท่านใดสนใจอยากเข้าร่วมสมาชิกในกลุ่มไหน หรือเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มก็ยินดีมากๆ เลยคะ

ยังคงเป็นความพยายามต่อไปของการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานนโยบายสาธารณะ...