วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2549 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

จำนวน 12 คน จะเข้ารับการอบรม km ร่วมกับ อศจ.ลพบุรี ที่ เดือนฉาย รีสอร์ท กาญจนบุรี