รถไฟสายสั้นๆ วิ่งไปกลับ จากบ้านแหลม สู่แม่กลอง

ทุกวันจะมีเที่ยวเดินรถที่ผ่านตลาดสดแม่กลอง หรือตลาดหุบร่มดังนี้

 บ้านแหลม  แม่กลอง  แม่กลอง บ้านแหลม 

 ออก

ถึง 

 ออก

 ถึง

 7.30

 8.30

 6.20

 7.20

 10.10

 11.10

 9.00

 10.00

 13.30

 14.30

 11.30

 12.30

 16.40

 17.40

 15.30

 16.40

 

 

 

 

 

ถ้าไปถึงพอดีเวลารถผ่านแม่กลอง (ตัวสีฟ้า) ก็จะเห็นตลาดหุบร่มค่ะ