อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษา 3 แห่งคือ  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว และวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น ได้รับมอบหมายจากศูนย์ต่อสู้ความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ให้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือแลพัฒนาผู้มีฐานะยากจนในจังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนอย่างน้อย 270 คน ให้หลุดพ้นจากความยากจน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย

             1. ผู้ลงทำเบียนคนยากจนตามแบบ สย.1-8 จำนวนอย่างน้อย 200 คน

             2. ผู้สนใจซึ่งมีฐานะยากจน   จำนวนอย่างน้อย 70 คน

            คาดว่าเมื่อดำเนินการโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้ว  ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นจนหลุดพ้นจากความยากจน ชุมชนของกลุ่มเป้าหมายมีความร่วมมือในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน  เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ต่อไป