ประชุมทีมงาน สรส. ประจำเดือนมกราคม 2549 (4)


การทำงานที่เป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้...
      กลับมาที่การวางแผนการทำงานของทีม สรส. ‘พี่ทรงพล’ เริ่มต้นด้วยการอธิบายให้พวกเราฟังถึงทฤษฎีของ‘องค์กรแห่งการเรียนรู้’ (Learning Organization) ที่ประกอบไปด้วยเรื่องของ 1)      การสร้างองค์กรที่มีชีวิต ทำให้คนทำงานสามารถโยงเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายของงานเข้าด้วยกัน และสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ของเขา  2) การปรับเปลี่ยนโลกทัศน์  แต่ละคนจะถูกหล่อหลอมทั้งความคิด พฤติกรรมขึ้นมา ทำให้เขาเปิดใจ คอยเตือนสติ แซะร่องใหม่ ไม่ให้ตกร่องเดิมของอารมณ์ ความคิด และการกระทำที่ไม่ดี  3) การสร้างวิสัยทัศน์รวม ให้ทุกคนมีส่วนกำหนด/สร้างอนาคตร่วมกัน 4) การเรียนรู้เป็นทีม  ให้คนทำงานแบ่งปันความรู้ พร้อมแนะนำกันด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และ 5) ฝึกคิดเชิงระบบ  ให้พยายามมองให้เห็นช้างทั้งตัว ให้เห็นทั้งระบบ จะช่วยให้เข้าใจงานได้ดีมากขึ้น วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
      หลักการของ LO นี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราอยากให้เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมองค์กรของ สรส. เพราะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็คงต้องอาศัยเวลา ความตั้งใจของตัวเรา และความร่วมมือจากเพื่อนในองค์กรทุกคน
      หลังจากนั้น ‘พี่ทรงพล’ ให้แบ่งฝ่าย โดยให้เราพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่   ปัจจัยเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ และผลลัพธ์ของงาน ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเวลา 
เมื่อได้โจทย์มา  ก็นึกถึงแต่เพียงเรื่องงานในหน้าที่ของเรา  ปัจจัยเงื่อนไข สนับสนุนที่เราต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ  คิดว่าเราต้องการให้ฝ่ายอื่นช่วยเหลืออะไรเราบ้าง  เมื่อคิดได้แว๊บหนึ่ง  ก็มีเสียง ‘พี่ทรงพล’ พูดตอกย้ำมาว่า  เราต้องคิดในแบบของที่เป็นทั้ง ‘ผู้ให้ และผู้รับ’ นะ  คำพูดนี้ก็ทำให้ได้ฉุกคิด  และเห็นดีด้วยอย่างยิ่ง  เพราะแต่ละฝ่ายขององค์กร เชื่อมโยงกันเป็นระบบ  งานจะสำเร็จได้  ต้องเป็นทั้งผู้ให้ความร่วมมือ และการได้รับความร่วมมือของทุกคน
    เมื่อต่างฝ่ายต่างได้บอกบทบาทหน้าที่ของตน  ความต้องการช่วยเหลือ  พร้อมทั้งการแบ่งปันสนับสนุนด้านต่างๆ แล้วนั้น  ‘คุณทรงพล’  ก็ได้กล่าวสรุปงานของแต่ละฝ่ายเบื้องต้น ดังนี้
ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่
-          ปฏิทินการจัดกิจกรรมในพื้นที่
-          บันทึกการปฏิบัติงาน / บันทึกการเรียนรู้
-          ข้อมูลพื้นที่  กลุ่มเป้าหมาย
-          รายงานความก้าวหน้า
-          ประเมินผลพื้นที่
ฝ่ายวิชาการ
-          ผลิต  รวบรวม ชุดคู่มือ ชุดความรู้
-          กรอบในการสังเคราะห์
-          เวทีถอดบทเรียน
-          สะท้อนการทำงาน
-          แนะนำการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
ฝ่ายสื่อ
-          รวบรวม และผลิตสื่อประกอบการส่งเสริมการเรียนรู้
-          แผนในการผลิตสื่อ
-          ประสานประชาสัมพันธ์ภายนอก
-          จัดระบบข้อมูล
ฝ่ายสนับสนุนกลาง
-          การเงิน การบัญชี
-          การจัดระบบข้อมูล
-          การเจรจาเชิงนโยบาย
-          ให้กำลังใจ เยี่ยมเยียนพื้นที่
-          ส่งข้อมูลที่จำเป็นให้กับพื้นที่
-          ปฏิทินการประชุมทีมงาน / สถาบัน
-          ปฏิทินกิจกรรมสถาบัน
นอกจากหลักการ / ทฤษฎีของการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรที่พวกเราตระหนักรับรู้ไว้แล้ว แต่สำหรับความคาดหวังจริงๆ ของ ‘วัฒนธรรมองค์กรของ สรส.’ นั้น  พวกเราให้ความสำคัญต่อ
-          การทำงานให้มีความสุข
-          ใช้งานเป็นเรื่องของการเรียนรู้
-          ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง
-          เมื่อทำงานไปสู่ผู้คนภายนอกแล้ว  ก็ให้สิ่งนั้นกลับมาพัฒนาสู่ภายในของเรา
    คำพูดอีกประโยคหนึ่ง ของ ‘พี่ทรงพล’ ที่รู้สึกประทับใจในครั้งนี้คือประโยคที่ว่า  “การที่เราได้ไปเป็นวิทยากรให้กับคนภายนอก  เราบอกกับพวกเขาเสมอว่า  ไม่ใช่สิ่งที่ไปสอนเขานะ  แต่คำพูดที่พูดออกไป  คำเหล่านั้นกลับย้อนเขามาหาเรา   บางอย่างเราก็ยังทำไม่ได้  แต่เป็นการตอกย้ำเพื่อเตือนสติเราอยู่เสมอๆ...”  เหมือนกับการร่วมกันสร้างความเป็นกัลยาณมิตรเพื่อเตือนสติทั้งตัวเรา และตัวเขา ให้มีกำลังใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆ.

ฝ่ายสื่อ สรส.

                        

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 13413เขียนเมื่อ 26 มกราคม 2006 10:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 เมษายน 2012 15:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี