รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต

วันนี้เป็นโอกาสที่ดี  ที่ผมได้มาร่วมประชุมสัมมนารายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวโน้มเพื่อการวิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับอนาคต  ดำเนินการวิจัย โดย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ณ ห้องประชุมกำแหง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรายงานวิจัยที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่ง  เป็นเรื่องในเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาสำหรับอนาคต เอกสารรายงานวิจัยมีหลายหน้า ผลการวิจัยที่สำคัญสรุปได้ดังนี
     1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  การพัฒนามาตรฐานความรู้และการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
     2. การพัฒนาความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา
     3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นนาโนเทคโนโลยี
     4. การผสมผสานวิชาการศึกษาทั่วไป  วิชาชีพ และวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อมีความรู้ ความสามารถและทำงานได้ ตอบสนองความต้องการของสังคม
     5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
     6. การพัฒนาการเรียนรู้และคิดได้ด้วยตนเอง สามารถทำวิจัยได้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ความคิดอย่างมีเสรีภาพ
     7. การพัฒนาความชำนาญในภาษาต่างประเทศ
     8. การพัฒนาสถาบันการศึกษามีความเป็นอิสระ  พึ่งพาตนเองได้ ปกครองตนเองได้
     9. การพัฒนาหลักสูตร ที่จำเป็นและสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น

      ซึ่งผลการวิจัยในกรอบประเด็นสำคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยได้นำเสนอยุทธศาสตร์ในแต่ละเรื่องจากประเด็นที่ค้นพบจากการวิจัย เป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายและขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าและวิจัยต่อยอดต่อไป  รายละเอียดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศึกษาได้จากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   อย่างไรก็ตามก็จะเป็นน่าเสียดายอย่างยิ่งหากในเชิงนโยบายไม่เหลียวแลก็จะไม่เกิดประโยชน์เลย  การศึกษาไทยก็จะเคว้งคว้างไร้ทิศทางเช่นเคย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยและพัฒนาความเห็น (0)