การจัดการความรู้แก้จนเมืองนครกับการบูรณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการและงานวิจัย

แนวคิดและเป้าหมายของโครงการ

1)เชื่อมโยงการเรียนการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

2)เพิ่มจำนวนนักศึกษาโดยให้ชุมชนและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมาย

3)สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการโดยการเชื่อมโยงคณาจารย์จากสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ นำวิชาการที่มีถ่ายทอดและเรียนรู้จากสภาพจริงในชุมชนเป็นผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ

เป้าหมาย    

1)แก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2) บรรลุวิสัยทัศน์เมืองนคร (เมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ และยั่งยืน)

2)งบประมาณ

 งบปี2549ประมาณ 25 ล้านบาท (เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการจนครบทุกหมู่บ้าน)
วันที่ 24 มกราคม 2549 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมาได้นัดหารือ คณบดีสำนักการจัดการ ทีมอาจารย์และผู้สนใจหารือใน 3 ประเด็น คือ

1)พัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้
   -ระดับประกาศนียบัตร

   -ระดับปริญญาตรี

   -ระดับปริญญาโท

2)การเชื่อมโยงการเรียนการสอนและสหกิจศึกษา

3)การเชื่อมโยงงานบริการวิชาการและการวิจัย

ซึ่งผลสรุปจากข้อหารือคณบดีฯแนะนำให้หน่วยจัดการความรู้ฯแยกส่วนเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนเพราะแต่ละเรื่องที่จะดำเนินการเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากและต้องหาทีมดำเนินการให้ชัดเจน

ในประเด็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการจัดการความรู้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่สามารถที่จะทำได้ในระดับการมอบประกาศนียบัตรแต่ต้องหาทีมงานดำเนินการเรื่องนี้และค่อยคุยกันอีกครั้ง(วันนี้เป็นการคุยเบื้องต้น)

ส่วนประเด็นเรื่องของการเชื่อมโยงการเรียนการสอนและสหกิจศึกษาเรื่องนี้ต้องคุยกับฝ่ายสหกิจศึกษาให้เห็นชอบและปรับโครงสร้างก่อนทางสำนักวิชาก็จะดำเนินการไปตามนั้น

ฉะนั้นหลังจากหารือกันทั้งคณบดีและทีมอาจารย์ก็เห็นด้วยที่จะดำเนินการและถือเป็นช่องทางการมีส่วนร่วมกับการทำงานบริการวิชาการให้กับภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง

แต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการหาทีมที่ชัดเจนและเรื่องใหญ่โตเรื่องนี้ก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่เกินความสามารถ ทีมอาจารย์สำนักวิชาการจัดการรับเอาเรืองพัฒนาหลักสูตรจัดการความรู้ ส่วนพี่ภีม หน.หน่วยจัดการความรู้ฯ รับประสานขายความคิดนี้กับภายนอกโดยเฉพาะผู้ว่าฯนพ.วิจารณ์ เพื่อหาแนวร่วมและเห็นด้วยกับความคิดนี้และจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรายบรื่น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

13400

เขียน

26 Jan 2006 @ 09:59
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก