มาตรา 32 รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจำจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในท้องที่ของตน มีอำนาจประกาศกำหนดได้ต่อไปนี้

1. กำหนดขนาดตาและระยะช่องเครื่องมือทำการประมงทุกชนิด กำหนดขนาด ชนิด จำนวนและส่วนประกอบของเครื่องมือทำการประมงที่อนุญาตให้ใช้ในที่จับสัตว์น้ำ

2. กำหนดมิให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนี่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด

3. กำหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ให้ห่างกันเพียงใด

4. กำหนดวิธีใช้เครื่องมือประจำที่ให้ห่างกันเพียงใด

5. กำหนดฤดูปลาที่มีไข่เลี้ยงลูก กำหนดเครื่องมือที่ให้ใช้และกำหนดวิธีการประมงในที่จับสัตว์น้ำใดๆ ในฤดูดังกล่าว

6. กำหนดชนิด ขนาด และจำนวนอย่างสูงของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้ทำการประมง

7. กำหนดมิให้ทำการประมงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใดโดยเด็ดขาด