แผนปฏิบัติงานของ อศจ.ฉะเชิงเทรา

C.Poors
กิจกรรมและงบรายจ่าย อศจ.ฉะเชิงเทรา  

โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

1.กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)
ส่วนภูมิภาค
1. ประชุมสัมมนาขยายผลวิทยากรการจัดการความรู้ในระดับศูนย์ส่งเสริมภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก กรุงเืทพฯ
และปริมณฑล 183,000 บาท
2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 50,000 บาท
3. ศึกษาดูงาน /วัสดุเอกสาร 50,000 บาท
2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ
ส่วนภูมิภาค
1. ตั้งศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนอย่างยั่งยืน ระดับภาคและระดับ อศจ.
2. จัดทำ web blog ศูนย์ประสานงานระดับภาคและระดับ อศจ. 21,000 บาท
3. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกสถานศึกษา
4. คัดเลือก The best practice ระดับ อศจ. 70,000 บาท
5. จัดทำถนนอาชีวศึกษาระดับ อศจ.
3. กิจกรรมส่งเสริมโครงการการพัฒนา
่ส่วนภูมิภาค
1. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ 109,500 บาท
2. จัดระบบสารนิเทศเพื่อการติดตามประเมินผล
- นิเทศ ติดตามและการประเมินผลระหว่างการดำเนินการ
- กิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมาย
- สรุปผลการดำเนินการและรายงานศูนย์ส่งเสริมภาคและ อศจ.
            รวมเงินกิจกรรม 483,500 บาท  
    ยอดเงินจากแผน ฯ     2,334,000.00
ยอดเงินจากกิจกรรม 483,500.00
รวมเป็นเงิน 2,817,500.00
แผนปฏิบัติงานของ อศจ. ภาคตะวันออก อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)ความเห็น (0)