สมัครเข้า BLOG วันนี้เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านวิทยาศาสตร์ และความรู้ด้านการจัดฝึกอบรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับระเบียบของราชการ