Contact

ขอความรู้และแลกเปลี่ยน

  การปลูกต้นไม้บนคันนา  

ขอเชิญสมาชิกผู้สนใจใช้ที่ว่างเปล่าบนคันนาปลูกยุคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่  โตเร็ว   ตลาดต้องการมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ต้องการสมาชิกร่วมพลิกฟื้นแผ่นดินอิสานให้เป็นแหล่งป่าไม้ของโลก   ช่วยให้มีรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติโดยรวม

        เชิญท่านผู้ที่สนใจ/มีประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นวิทยาทาน

                                           ปีติชา    ทุมเทียง

                                                   25มค 2549

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 13303, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)